Cultuurcoaches De Wolden

Cultuurcoach:

De cultuurcoach coördineert de samenwerking met het onderwijs en de culturele partners in de gemeente. Haar doel is meer mensen actief bij cultuur betrekken.

De functie komt voort uit de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ waarmee het kabinet in 2008 is gestart. De impuls staat voor een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur voor kinderen en jongeren. De functie is een zogenaamde combinatiefunctie. Dit betekent dat de cultuurcoach in dienst is van Welzijn de Wolden / Biblionet Drenthe, maar gelijktijdig werkzaam is in verschillende werkvelden, namelijk cultuur en onderwijs.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u de cultuurcoach uitnodigen voor een gesprek, bijeenkomst of activiteit, bel dan 06-17674570 of 06-10186974. U kunt ook een mail sturen naar
cultuurcoach@dewoldenhoogeveen.nl of

Cultuuronderwijs:

Wie kennis neemt van kunst en cultuur en daar bewust en actief mee bezig is doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. De plek bij uitstek om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur is het basisonderwijs. Cultuuronderwijs kan een middel zijn om andere vakken te ondersteunen, maar kan ook als doel hebben om artistieke vaardigheden of technieken aan te leren. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen, het leidt tot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Cultuuronderwijs geïntegreerd in het schoolleerplan maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk.

In 2013 is de uitvoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit gestart. De inzet van deze regeling is om samenhang en kwaliteit te waarborgen op het gebied van cultuuronderwijs. Hierbij is een onderwijskundige visie nodig die de culturele ontwikkeling van het kind centraal stelt.

De gemeente wil cultuuronderwijs op de basisscholen stimuleren. Het uitgangspunt hierbij is de vraag vanuit de scholen. Scholen dienen vanuit een eigen visie op cultuuronderwijs een vraag te ontwikkelen, in samenwerking met lokale culturele instellingen en culturele aanbieders. Het opstellen van een duidelijke visie op cultuuronderwijs en het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen vormt de basis van het cultuureducatieplan van elke school,waarbij samenwerking tussen de scholen binnen een netwerk, en samenwerking met de lokale culturele omgeving centraal staat. Iedere school ambieert doorgaande leerlijnen, waarbij de verschillende disciplines stapsgewijs en cumulatief worden aangeboden.

Waar mogelijk zal worden ingezet op deskundigheidsbevordering van de docenten, met het oog op structurele inbedding en langere termijn.

De komende jaren zal de inzet van de scholen er op gericht zijn om het cultuuronderwijs in de scholen te borgen.

Cultuurcoaches De Wolden: Rianne de Vries en Inge Sterken

wat is dit?